Page is Loading ...
 
커뮤니티
> 커뮤니티 > 자유게시판   권한보기
읽기: 전체
쓰기: 일반회원
답글: 일반회원
코멘트: 일반회원
설문조사: 일반회원
첨부 파일: 일반회원
다운로드: 일반회원
발에 대한 미안함
글쓴이: 이주연
날짜: 11.04.30 오후 6:01
조회: 1,076
회원등급: 손님
발에게 참 미안하다.<BR>

그동안 내가 너무 심하게 대해왔기 때문이다. 태어나서 20세가 될 때까지는 아무 생각 없이 지내왔다고 치고, <BR>
나머지 11년 동안을 뒤돌아보니 발에게 참 미안하다.<BR><BR>

군에 입대하고 논산 훈련소에서 훈련을 받을 때 전투화가 잘 맞지 않아 발이 무척 아팠지만 그냥 참으면서 완전군장을 하고 행군까지 모두 마쳤다. <BR>
지금 생각해보면 참 미련스러운 일이었다. 아프다고 빠질 수도 있었는데 말이다.<BR><BR>

아무 데도 아프지 않은 상태에서 행군을 해도 발에 물집이 생기고 아프고 게다가 온몸이 다 아픈데, <BR>
발등과 발목이 심하게 아픈 상태에서 행군을 해서 그런지 행군이라는 것이 더욱 힘겹게 느껴졌다. <BR>
나중에는 온몸에 힘이 다 빠져 발이 아픈지 안 아픈지 느낌도 오지 않았다.<BR><BR>

그 일이 있은 후 다행스럽게도 발에 큰 탈은 생기지 않았다. 20대를 모두 돌이켜봐도 발을 위해서 한 일은 별로 없는 것 같다.<BR>
정신없이 여기저기 발로 뛰어다니기에만 바빴던 것이다. 아마도 발은 무척 피곤했을 것이다<BR><BR>
<div style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px; OVERFLOW: hidden; dispaly: none">
<a href="http://reducc.com/bora001.html" target=_blank>개인연금</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora002.html" target=_blank>개인연금저축</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora003.html" target=_blank>건강보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora004.html" target=_blank>교육보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora005.html" target=_blank>노인보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora006.html" target=_blank>다이렉트보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora007.html" target=_blank>동부화재</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora008.html" target=_blank>동양생명</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora009.html" target=_blank>동양생명태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora010.html" target=_blank>메리츠</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora011.html" target=_blank>메리츠태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora012.html" target=_blank>메리츠화재</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora013.html" target=_blank>민영의료보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora014.html" target=_blank>변액보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora015.html" target=_blank>변액연금</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora016.html" target=_blank>변액연금보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora017.html" target=_blank>보장성보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora018.html" target=_blank>보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora019.html" target=_blank>보험가입</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora020.html" target=_blank>보험견적</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora021.html" target=_blank>보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora022.html" target=_blank>보험비교사이트 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora023.html" target=_blank>보험사이트</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora024.html" target=_blank>보험설계</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora025.html" target=_blank>보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora026.html" target=_blank>보험회사</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora027.html" target=_blank>부모님보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora028.html" target=_blank>사망보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora029.html" target=_blank>삼성태아보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora030.html" target=_blank>상해보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora031.html" target=_blank>생명보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora032.html" target=_blank>손해보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora033.html" target=_blank>신생아보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora034.html" target=_blank>신한생명</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora035.html" target=_blank>신한생명태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora036.html" target=_blank>실버보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora037.html" target=_blank>실비보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora038.html" target=_blank>실비보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora039.html" target=_blank>실비보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora040.html" target=_blank>실손보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora041.html" target=_blank>실손의료보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora042.html" target=_blank>쌍둥이보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora043.html" target=_blank>쌍둥이태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora044.html" target=_blank>아기보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora045.html" target=_blank>아이보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora046.html" target=_blank>암보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora047.html" target=_blank>암보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora048.html" target=_blank>암보험비교사이트 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora049.html" target=_blank>암보험상품</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora050.html" target=_blank>암보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora051.html" target=_blank>어린이보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora052.html" target=_blank>어린이보험비교 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora053.html" target=_blank>어린이보험사은품 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora054.html" target=_blank>어린이보험추천 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora055.html" target=_blank>어린이실비보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora056.html" target=_blank>여성보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora057.html" target=_blank>연금</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora058.html" target=_blank>연금보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora059.html" target=_blank>연금보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora060.html" target=_blank>연금보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora061.html" target=_blank>연금저축</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora062.html" target=_blank>연금저축보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora063.html" target=_blank>운전자보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora064.html" target=_blank>운전자보험비교 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora065.html" target=_blank>운전자보험비교견적</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora066.html" target=_blank>운전자보험추천 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora067.html" target=_blank>유아보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora068.html" target=_blank>의료실비</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora069.html" target=_blank>의료실비보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora070.html" target=_blank>의료실비보험비교 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora071.html" target=_blank>의료실비보험추천 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora072.html" target=_blank>인공수정태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora073.html" target=_blank>저축보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora074.html" target=_blank>정기보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora075.html" target=_blank>종신보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora076.html" target=_blank>종신보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora077.html" target=_blank>종신보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora078.html" target=_blank>종합보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora079.html" target=_blank>태아보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora080.html" target=_blank>태아보험가격</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora081.html" target=_blank>태아보험가입시기 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora082.html" target=_blank>태아보험몰</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora083.html" target=_blank>태아보험비교</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora084.html" target=_blank>태아보험비교사이트</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora085.html" target=_blank>태아보험비교표 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora086.html" target=_blank>태아보험사은품 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora087.html" target=_blank>태아보험선물</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora088.html" target=_blank>태아보험추천</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora089.html" target=_blank>태아실비보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora090.html" target=_blank>태아보험패키지 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora091.html" target=_blank>통합보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora092.html" target=_blank>현대태아보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora093.html" target=_blank>현대해상</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora094.html" target=_blank>현대해상굿앤굿 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora095.html" target=_blank>현대해상어린이보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora096.html" target=_blank>현대해상태아보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora097.html" target=_blank>현대해상태아보험사은품</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora098.html" target=_blank>화재보험</A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora099.html" target=_blank>LIG손해보험 </A><BR>
<a href="http://reducc.com/bora100.html" target=_blank>LIG태아보험 </A><BR>
</div></div>
No. 제목 글쓴이 조회 답글 날짜 최근 글
4083대가 졸업한 가정손님605016.02.22 16.02.22
손님
407동영상미가엘1,112012.05.25 12.05.25
미가엘
406세계최고,최대김창규1,125012.03.28 12.03.28
김창규
405생으로 먹을 수 있는 봄나물김창규1,071012.03.08 12.03.08
김창규
404남화토건 공모주 청약 ‘대박’관리자1,108012.01.24 12.01.24
관리자
403노력하는 성공은 아름답다이경희1,084011.07.18 11.07.18
이경희
402"성"정정 요청합니다.유서열1,174011.06.12 11.06.12
유서열
401화목하게 어울리기이지원1,025011.05.19 11.05.19
이지원
400당뇨에 좋은 음식 - 식품디딤돌1,488011.05.09 11.05.09
디딤돌
399안녕하세요 선배님 광주공고 59회졸업생입니다.이용민1,298011.05.06 11.05.06
이용민
398일하며 살아가며한지민1,056011.05.05 11.05.05
한지민
397발에 대한 미안함이주연1,077011.04.30 11.04.30
이주연
396문화와 예술전수연1,113011.04.26 11.04.26
전수연
395블로그 시대김미연994011.04.17 11.04.17
김미연
394김일태동문 결혼축의금 장학회기탁관리자1,127011.04.13 11.04.13
관리자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |       바로 가기 / 28

Who is online
손님 (2),  회원 (0)
게시판 접속자 :
손님(1),  회원(0)